COUMARIN

Nguồn gốc: Tinh dầu quế tự nhiên
CAS No. 91-64-5
Độ tinh khiết: >98%

  • Cảm quan: Chất rắn màu trắng
  • Khối lượng mol: 146.15 g/mol
  • Tỷ trọng ở 20℃: 0.935 g/ml
  • Độ tan trong nước: 1900 mg/L (20 °C