VSD thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem tại đây