Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phùng Văn Tuấn, thành viên HĐQT

Xem ở đây.