Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Thanh Nam, người có liên quan của người nội bộ

Xem ở đây.