Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông 2020

Xem tại đây