Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

https://drive.google.com/open?id=1cfzMWKlclauze4eI_v-r8TIp3pa9HG99