Thay đổi người uỷ quyền công bố thông tin

https://drive.google.com/open?id=11axmdL9l11-3qFMvAx6ZhSbh8CkOvVKm