Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

https://drive.google.com/open?id=1xS0-RZJibmcuhDIEMqTj3S37pRgL1xXd

https://drive.google.com/open?id=1tIcM8kd5MQEaV6bpdbWDgeSd7YdSeTHU