Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020-1

https://drive.google.com/open?id=1TRIyQewrzPy3mF6145Z9mxL3Ul9BSjOf