Kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Văn Hải

https://drive.google.com/open?id=1qvv0drCtOXYv2Ov25MatxNrZ5fwgXt9b