Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Techvina NAC cho ông Đàm Minh Đức

Xem ở đây.