Biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

https://drive.google.com/open?id=1G1Hjohiu1V3tSL0-1IwaWRdpqJcCgYIT