Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Xem tại đây.