Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phùng Văn Tuấn, thành viên Hội đồng Quản trị

Xem ở đây.