Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Thanh Nam, người liên quan của người nội bộ

Xem ở đây.